Niniejsze Warunki („Warunki”, „Warunki”) regulują Twoje relacje z witryną internetową www.6iptv.com obsługiwaną przez 6IPTV

Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi przeczytaj uważnie niniejsze Warunki.

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane Twoją akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp lub korzystając z Usługi, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, możesz nie uzyskać dostępu do Usługi.

ZAKUPY

Jeśli chcesz kupić dowolny produkt lub usługę udostępnioną za pośrednictwem Usługi („Zakup”), możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji dotyczących Twojego Zakupu, w tym między innymi numeru karty kredytowej, daty wygaśnięcia karty kredytowej, Twój adres rozliczeniowy i informacje o wysyłce.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) masz prawo do korzystania z dowolnej karty kredytowej lub innej metody płatności w związku z dowolnym zakupem; oraz (ii) informacje, które nam dostarczasz, są prawdziwe, poprawne i kompletne.

Przesyłając takie informacje, udzielasz nam prawa do przekazywania informacji stronom trzecim w celu ułatwienia realizacji zakupów.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania zamówienia w dowolnym momencie z pewnych powodów, w tym między innymi: dostępności produktu lub usługi, błędów w opisie lub cenie produktu lub usługi, błędu w zamówieniu lub z innych powodów.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub anulowania zamówienia, jeśli podejrzewa się oszustwo lub nieautoryzowaną lub nielegalną transakcję.

DOSTĘPNOŚĆ, BŁĘDY I NIEŚCISŁOŚCI

Stale aktualizujemy naszą ofertę produktów i usług w Serwisie. Produkty lub usługi dostępne w naszej usłudze mogą być błędnie wycenione, niedokładnie opisane lub niedostępne, i możemy doświadczyć opóźnień w aktualizowaniu informacji o Usłudze i naszych reklamach na innych stronach internetowych.

Nie możemy i nie gwarantujemy dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji, w tym cen, obrazów produktów, specyfikacji, dostępności i usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji oraz do korygowania błędów, nieścisłości lub pominięć w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

KONKURSY, LOTY I PROMOCJE

Wszelkie konkursy, loterie lub inne promocje (łącznie „Promocje”) udostępniane za pośrednictwem Usługi mogą podlegać przepisom odrębnym od niniejszych Warunków. Jeśli bierzesz udział w jakichkolwiek promocjach, zapoznaj się z obowiązującymi zasadami oraz naszą Polityką prywatności. Jeżeli zasady Promocji są sprzeczne z niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają zasady Promocji.

RACHUNKI

Po utworzeniu konta w naszym sklepie, musisz dostarczyć nam informacji, które są dokładne, kompletne i aktualne w każdym czasie. Niespełnienie tego warunku stanowi naruszenie Warunków, które mogą spowodować natychmiastowe zamknięcie konta w naszym serwisie.

Jesteś odpowiedzialny za ochronę hasło, którego używasz do uzyskania dostępu do Serwisu oraz za wszelkie działania lub działań w ramach hasła, czy hasło jest z naszych usług lub usług osób trzecich.

Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać hasła osobom trzecim. Musisz powiadomić nas niezwłocznie po powzięciu wiadomości o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub nieuprawnionego korzystania z jego konta.

Użytkownik nie może używać jako nazwy użytkownika nazwisko innej osoby lub podmiotu, lub że nie jest zgodny z prawem do użytkowania, nazwa lub znaku towarowego, który jest przedmiotem jakichkolwiek praw innej osoby lub podmiotu innego niż ty bez odpowiedniego zezwolenia lub nazwę, która jest inny sposób obraźliwe, wulgarne lub obsceniczne.

ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH

Nasza usługa może zawierać łącza do witryn internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez 6IPTV.

6IPTV nie ma kontroli i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że IPTV DATA nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn internetowych lub usług.

Radzimy, aby przeczytać warunki i politykę prywatności jakichkolwiek zewnętrznych witryn lub usług internetowych, które odwiedzasz.

ZAKOŃCZENIE

Możemy bezzwłocznie wypowiedzieć lub zawiesić Twoje konto bez wcześniejszego powiadomienia lub z jakiegokolwiek powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli złamiesz Warunki.

Po rozwiązaniu umowy prawo do korzystania z Serwisu natychmiast zaprzestać. Jeśli chcesz zamknąć konto, możesz po prostu zaprzestanie korzystania z Usługi.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W żadnym wypadku 6IPTV, ani jego dyrektorzy, pracownicy, partnerzy, agenci, dostawcy lub podmioty stowarzyszone nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub karne, w tym między innymi utratę zysków, danych, użytkowania, wartości firmy, lub inne niematerialne straty wynikające z (i) dostępu do Usługi, korzystania z niej lub niemożności uzyskania dostępu do Usługi lub korzystania z niej; (ii) wszelkie zachowania lub treści osób trzecich w Usłudze; (iii) wszelkie treści uzyskane z Usługi; oraz (iv) nieautoryzowany dostęp, wykorzystanie lub zmiana twoich transmisji lub treści, czy to na podstawie gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, niezależnie od tego, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości takich szkód, a nawet jeśli okaże się, że środek zaradczy określony w niniejszym dokumencie nie spełnia swojego podstawowego celu.

WYŁĄCZENIE

Korzystasz z Usługi na własne ryzyko. Usługa świadczona jest „TAK JAK JEST” i „JAK JEST DOSTĘPNA”. Usługa jest świadczona bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, między innymi, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszalności lub przebiegu świadczenia.

6IPTV, jej spółki zależne, stowarzyszone i licencjodawcy nie gwarantują, że a) Usługa będzie działać nieprzerwanie, bezpiecznie lub będzie dostępna w dowolnym czasie lub miejscu; b) wszelkie błędy lub usterki zostaną poprawione; c) Serwis jest wolny od wirusów lub innych szkodliwych elementów; lub d) wyniki korzystania z Usługi będą spełniały Twoje wymagania.

PRAWO

Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, bez względu na przepisy kolizyjne.

Nasze niewykonanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między nami dotyczącego naszej Usługi, a także zastępują wszelkie wcześniejsze umowy między nami dotyczące Usługi.

ZMIANY

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikacji lub zastąpienia niniejszych Warunków w każdej chwili. Jeśli poprawka jest istotna, spróbujemy dostarczyć co najmniej 30 dni powiadomienia przed wprowadzeniem nowych terminów. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według własnego uznania.

Poprzez dalsze uzyskiwanie dostępu lub skorzystanie z naszych Usług po poprawieniu tych wersji, wyrażasz zgodę na związanie się z poprawionymi warunkami. Jeśli nie wyrażasz zgody na nowe warunki, przestań używać tej usługi.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, proszę skontaktuj się z nami.